Какви са предимствата на облигациите?

Един от най-сигурните инструменти, които съществуват, са именно облигациите.

В сферата на инвестициите има различни видове финансови инструменти, които позволяват да бъде вложен капитал с цел осигуряване на определена доходност. Един от най-сигурните инструменти, които съществуват, са именно облигациите. Те дават възможност да се осигури целево привличане на капитал срещу твърди и ясни параметри в конкретен срок и срещу цялостно обезпечение на база всички активи, които компанията притежава. В настоящата статия ще научите повече за този инструмент и спецификите при неговата употреба.

Казано възможно най-опростено – облигациите представляват заем под формата на издадени ценни книги, които се предоставят от дадено акционерно дружество с цел осигуряване на капитал за реализиране на конкретна инициатива. Връщането на съответната сума става при предварително изяснени условия и предварително дефинирана печалба, като обезпечението на облигациите е цялата собственост на съответното дружество. С други думи, изплащането на облигациите се гарантира от факта, че при неизпълнение на поетия ангажимент за плащане облигационерите стават собственици на самото дружество заедно с всички активи, които то притежава. 

Една от най-известните и популярни форми на заем чрез облигации са държавните ценни книжа (ДЦК). Много пъти сме чували как държавата взима заемен капитал, издавайки такъв вид инструменти, но рядко сме се замисляли, че всъщност гаранцията за връщането на тези заеми е именно държавната собственост и, разбира се – ние като население, играещо ролята на данъкоплатци в тази структура. По подразбиране ДЦК се смятат за едни от най-сигурните инструменти, тъй като все пак държавата притежава огромно количество държавна собственост и при наличие на невъзможност да се плащат задълженията по облигационните заеми, които тя е взела – кредиторите могат да разполагат с активите, които държавата притежава. Вероятно много хора си спомнят за фалита на Гърция вследствие на огромните задължения, които страната имаше, и последващото ликвидиране на голяма част от тяхната собственост.

Истинската сигурност за облигационерите обаче идва най-вече от разумното и правилно управление, тъй като основната цел на една организация е тя да изпълнява ефективно своите функции така, че разходването на средствата да води до подобрение и увеличение на активите на дадената компания и повишаването на печалбите. Както вероятно става ясно, трудно може да се очаква подобна ефективност от текущото управление на държавните финанси, поради което често доходността, която ДЦК могат да донесат, е изключително ниска и не може да покрие дори инфлацията.

От друга страна, при частните дружества нещата стоят по различен начин, тъй като те често могат да постигат значително по-добра възвръщаемост, реализирайки различни проекти и предоставяйки значителна полезност за обществото. Размерът на конкретната възвръщаемост зависи изключително много от това каква конкретна дейност ще бъде реализирана и каква е очакваната доходност, която може да се достигне. Съвсем логично – при включване във възможно най-ранен етап от развитието на дадена дейност бихме могли да постигнем значително по-висок размер на възвръщаемост. Докато участието в добре развити и вече доказали се компании би могло да ни предостави значително по-малка доходност.

Изключително важна особеност, с която е задължително да се съобразим, когато говорим за финансови инструменти, е разграничаването на тяхното първично предлагане от последващата възможност за тяхното търгуване. Причината за това е погрешното разбиране, че пазарната цена на даден инструмент има връзка с доходността, която той би могъл да донесе. Има моменти, в които пазарните стойности на облигациите се сриват, защото масовата необходимост от тяхната предсрочна продажба поради наличието на повишаващи се лихвени нива и предимството да бъдат реинвестирани средствата в друг вид по-доходоносни инструменти е причина самите облигации да струват все по-малко. Това е така, независимо че подсигурената твърда доходност, която облигациите биха платили в края на срока, няма реална промяна. Тоест търгуването на самите облигационни инструменти няма отношение към ефективността на тяхната работа, защото при търгуването печалбата идва от разликата между цената на придобиване и цената на продажба. Действителната доходност на облигацията идва от печалбата, която тя предоставя при нейното изплащане.

Най-голямото предимство на облигациите е, че тяхното изплащане не зависи пряко от наличието на формирана печалба в съответното дружество, като облигационерите имат предимство преди вземанията на акционерите, т.е. преди собствениците на съответното акционерно дружество.

Самите облигационни емисии дават възможност за набиране на капитал за осъществяване на конкретен вид капиталовложение от страна на съответната компания, което й дава възможност да подсигури реализирането на определен проект. Разликата с банковите кредити се изразява в това, че банките предоставят капитал, за който са дължими регулярни плащания под формата на лихви и връщане на част от дължимата главница. Това прави банковите кредити значително по-подходящи за осигуряването на оборотни средства, чрез които дружеството да оперира, но не и за реализиране на конкретни проекти, при които печалбата може да се очаква в определен бъдещ момент. Освен това банковите кредити към фирмите са със значително по-кратки срокове (средно до около 5 години за потребителски кредити и максимум 15 години за ипотечни кредити), отколкото тези към физически лица, което прави вноските по тях изключително високи и затормозяващи развитието на дадената компания. За пример – при физическото лице срокът за ипотечен кредит, обезпечен с конкретен имот, би могъл да достигне до 30-35 години, тъй като човекът ще е ангажиран да плаща до последно с цел да съхрани своя имот. Докато при фирмите няма същата сигурност за банката, че хората, които ги управляват, няма да ги изоставят. Това прави банковия кредит значително по-неподходящ за развитието на дейностите, които дадено акционерно дружество реализира, отколкото осигуряването на дългов капитал чрез емитиране на облигационни емисии. Така банковото кредитиране е подходящо за вече развити дейности, за които резултатът е видим и генерира постоянни постъпления с възможност за извършване на регулярни плащания по съответния заем.

При избора на облигации играят ключова роля дейността на дружеството и направлението, в което парите ще бъдат насочени. Например при фирма, развиваща ИТ продукт, която впоследствие не успее да реализира успешно своята дейност, няма да има налични активи и стойност, която да обезпечи дължимите вземания. От друга страна, когато средствата се използват за създаване на действителни бизнеси, свързани с недвижимости и повишаващи значително стойността на вложения капитал, това дава възможност да се подсигури нужното обезпечение, което играе ключова роля при хората. Банките се вълнуват в по-голяма степен от паричните потоци и възможността да се осигурят регулярни плащания, поради което дори обезпечението да надхвърля 3-4 пъти стойността на кредита – отново са нужни множество обследвания и допълнителни гаранции за осигуряването на определено кредитиране. Хората, от друга страна, се интересуват от възможността да си гарантират обратното получаване на вложения капитал, като за тях не е проблем това да стане и благодарение на продажбата на активите на дружеството.

Основната разлика между облигациите и акциите, които дадено акционерно дружество може да предостави, е възможността облигационерите да получат своите печалби независимо от наличието на такива и с предимство пред акционерите, които действително притежават самата компания. Ето защо в редките случаи, в които има опция за достъп до подобни възможности за участие в облигационни емисии от компании, развиващи значими и перспективни дейности и проекти, е истинска привилегия да разполагаме с нужната информация в правилния момент.

Когато сме част от общност, подобна на тази, която се развива в община Ветрино, село Неофит Рилски и дейностите около Исторически парк – имаме потенциалната възможност да се докоснем до възможности, които тепърва възникват и тепърва биват реализирани. Всичко, което е вече развито за последните 5-10 години, ни предоставя възможност за постигане на значително по-добри резултати от тези, които обичайно са налични благодарение на съществуващите публични финансови инструменти. Разбира се, да бъдеш част от подобна общност е както привилегия, така и отговорност, тъй като обединението на хората в обща посока изисква отдаденост, постоянство, търпение и истинска вяра в концепцията за предоставяне на полезност за обществото и общността. Не се колебай, а стани един от общността, която вече толкова много години работи в посока подобряването на бъдещата среда за нас и нашите деца!

Споделете с приятелите си

Коментари

Има 0 коментара за статията

Напишете коментар

За да добавяте коментари е необходимо да се впишете в системата
ВХОД